Монголбанк

Буцах

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүд
1 "Банкны өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ" => 12%

"Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа" => 9%
2 Зээлийн төвлөрлийн эрсдэлийн үзүүлэлтүүд:
 • А. Нэг зээлдэгч, түүнд холбогдох этгээдэд олгосон зээлийн нийт өөрийн хөрөнгөнд
      эзлэх хувь <= 20%
 • Б. Хувь нийлүүлэгч, банкны ажилтан, тэдгээрт холбогдох этгээдэд олгосон зээл:

       - Нийлбэр нь өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хувь <= 20%
       - Нэг этгээдийн хувьд өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хувь <= 5%
3 Үндсэн хөрөнгийн харьцаа <= 8%
4 Гадаад валютын актив, пассивын зохистой харьцаа:

Нэгж валютын хувьд <+/- 15%
Нийт валютын хувьд <+/- 40%
5 Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын зохистой хэмжээ >= 25%Банкны өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааны доод хэмжээ

Огноо 2012.06.30 2012.12.31 2013.06.30
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 7% 8% 9%
Өөрийн хөрөнгө эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 12% 12% 12%
Нэмэлт өөрийн хөрөнгийн шаардлага* 0.5% 1% 2%
Нийт өөрийн хөрөнгө эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа 12.5% 13% 14%* - Сүүлийн 6 сарын туршид банкны системийн нийт активын 5 хувиас дээш хувийг бүрдүүлж байгаа банкуудад Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар нэмэлт өөрийн хөрөнгийн хэмжээг тогтооно.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.