Монголбанк
 • Нүүр
 • Зээлийн бодит өртгийн тооцоолуур

Буцах

Тооцоолуур

“Банкны хүү бодох аргачлал, хүү, шимтгэл, хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын 2.6 Зээлийн бодит өртөгийг 100 сая төгрөг ба түүнээс доош дүнтэй, тогтмол хүүтэй зээл хүсэгч, зээлдэгч иргэн, хуулийн этгээдэд заавал танилцуулна. Энд дарж журамтай танилцана уу.


Зээлийн хэмжээ:
Хүү (жилээр):
Хугацаа (сараар):
Эргэн төлөлт хийх давтамж:
N (автоматаар тооцоно):
ЗАРДАЛ:

Өргөдлийн хураамж:
Зээлийн шимтгэл:
Даатгалын зардал:
Зээлдэгчийн шаардлагаар гаргасан бусад зардал:
Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой зардал:
Бусад:

“Банкны хүү бодох аргачлал, хүү, шимтгэл, хураамжийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын заалтаас: • 2.4 Зээл судлах үед болон зээл олгосноос хойш 1 жилийн хугацаанд зээлдэгчийн төлөх дараах шимтгэл, хураамжийг зээлийн бодит өртөг тооцоход оруулна:
  • 2.4.1 Зээлдүүлэгчид төлөх бүх төрлийн шимтгэл, хураамж, зардал;
  • 2.4.2 Зээлдүүлэгчийн шаардлагаар даатгалын үйлчилгээнд төлөх нийт зардал. Үүнд орон сууцны ипотекийн зээл хамаарахгүй;
  • 2.4.3 Зээлдүүлэгчийн шаардлагаар барьцаа хөрөнгийн чанар, байдал, үнэлгээ тогтоохтой холбоотой нийт зардал. Үүнд Монголбанкнаас баталсан журам, зааврын шаардлагаар хийгдэж байгаа үнэлгээ хамаарахгүй;
  • 2.4.4 Зээлдүүлэгчийн шаардлагаар зээлдэгч гуравдагч этгээдээс авч буй бусад үйлчилгээний зардал;
  • 2.4.5 Зээлдүүлэгч, нийлүүлэгч, зээлдэгч гэсэн 3 талын оролцоотой санхүүгийн түрээс, фидуцийн (автомашины гэх мэт) гэрээний хүрээнд олгож буй зээлийн нийлүүлэгчээс зээлдүүлэгчид төлж буй шимтгэл, хураамж, зардал.
 • 2.5 Зээлдэгчийн төлөх дараах шимтгэл, хураамжийг зээлийн бодит өртөг тооцоход оруулахгүй:
  • 2.5.1 Улсын бүртгэлтэй холбоотой шимтгэл, хураамж;
  • 2.5.2 Зээлийн болон барьцааны гэрээ баталгаажуулахтай холбоотой нотариатын төлбөр;
  • 2.5.3 Зээлдэгчийн хүсэлтээр зээл, барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой шимтгэл, хураамж;
  • 2.5.4 Зээлдэгч зээлийн гэрээ зөрчсөнөөс үүсэх зардал, шимтгэл, хураамж;
  • 2.5.5 Зээлийн данс хөтлөх, гүйлгээ хийх, залруулга хийх, хуулга гаргах, тодорхойлолт авахтай холбоотой шимтгэл, хураамж.

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.